a Swicon Zrt. munkaerő-közvetítéssel foglalkozó üzletágára vonatkozóan

Kérjük, hogy önéletrajza elküldése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseivel.

A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási számaink: NAIH-84102/2015 és NAIH-100514/2016.

Jelen Tájékoztató a www.swicongroup.hu és a www.swiconjobs.hu honlapokon folyamatosan elérhető.

Önéletrajzának a jobs@swicon.hu email címre saját levelezőrendszerből történő elküldésével, álláslehetőségre való jelentkezési formunk kitöltésével, illetve a SwiconGroup bármelyik weblapján történő regisztrációval Ön elfogadja Társaságunk adatvédelmi tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben a jelen tájékoztató önéletrajzot említ, azon a Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt.

Általános tájékoztatás

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az Ön által hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által a munkaerő-közvetítés esetén kezelt személyes adatok köre az alábbi:

a) vezetéknév
b) keresztnév
c) születési név
d) születési hely és idő
e) állampolgárság
f) bejelentett lakóhely
g) tartózkodási hely (levelezési cím)
h) családi állapota
i) eltartott gyermekek száma
j) e-mail cím
k) telefonszám (mobil, vezetékes)
l) tanulmányokra vonatkozó adatok
m) munkahelyekre vonatkozó adatok
n) idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
o) megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást.

Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

Az adatkezelési célja továbbá elektronikus hírlevél küldése is azzal, hogy az oldalra történő regisztráció az elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulás megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben nem tart tovább igényt hírlevél küldésére, úgy hírlevelünk legalján található “Leiratkozás” linken keresztül bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. Ezt követően nem kap tőlünk több hírlevelet.

Regisztrációjával Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük a megjelölt témával kapcsolatban, vagy külön jelzett hírlevél-szolgáltatás esetén a megadott elérhetőségeken és a megadott módon marketingjellegű információt szolgáltassunk az Ön részére. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

Lehetősége van ajánlást vagy olyan referenciát megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben azonban az Ön feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az adatok kezeléséhez, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához Ön jelentkezésével kifejezetten hozzájárulását adja.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által a munkáltatónak továbbított adatok vonatkozásában a munkáltató általi adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatás, az adatok helyesbítése, valamint törlése, zárolása az adott munkáltatótól kérhető, a tiltakozási jog az adott munkáltatónak címzetten gyakorolható. A munkáltató részére továbbított adatokkal kapcsolatos, de Társaságunkhoz érkezett megkereséseket a munkáltató részére Társaságunk is továbbítja.

Külföldre történő adattovábbítás esetén előfordulhat, hogy abban a harmadik országban, melynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb az európai uniós szabályozás szintjénél. Ezt Ön tudomásul veszi, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adataihoz ilyen harmadik országokban lévő munkáltatók is hozzáférhetnek, illetve részükre személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Az általuk végzett adatkezelés megtiltása érdekében az adott munkáltatóval, megbízóval vagy adott esetben harmadik személlyel kell felvennie a kapcsolatot.

Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

Az adatkezelés célja

Társaságunk munkaerő-kiválasztással, munkaerő-közvetítéssel, személyes tanácsadással, valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezeléssel foglalkozik, és az Ön személyes adatai kezelésére ezen tevékenységek keretében, álláskeresés elősegítése céljából, ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is, kerül sor.

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján Önnek jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő és ezzel kapcsolatban velünk szerződéses jogviszonyban álló partnereink, megbízóink által megjelölt pozíciókra az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben Ön a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasoljuk az Ön foglalkoztatását, továbbá az Ön jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adatait kezeljük.

Regisztrációjával, illetve jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük állásajánlattal, vagy álláskereséssel kapcsolatos rendezvényekkel, előadásokkal. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.

Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Adatai biztonsága

Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Az adatkezelésre jogosultak köre

Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, vele szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei, valamint a munkaerő közvetítésre vonatkozóan vele szerződéses kapcsolatban álló megbízói.

Amennyiben Ön tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Társaságunk mely megbízói részére továbbította az Ön munkaerő-közvetítés céljára kezelt adatait, illetve, hogy ezekhez kik férhettek hozzá, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk.

Társaságunk az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, melyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy csak akkor vegye igénybe Társaságunk munkaerő-közvetítési szolgáltatását, ha ezt a kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatbázisunkban megőrizzük, kezeljük, az adatok felvételét követő 3 évig, illetve amíg Ön nem kéri annak törlését. Ezen időtartamot az indokolja, hogy 3 éven belül reális esélye van annak, hogy az Ön számára megfelelő munkakört tudjuk ajánlani biztosítva ezzel, hogy a jövőben Önt is értesíteni tudjuk egy, az Ön tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőségről.

Kötelező adatkezelés esetén Társaságunk az adott jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Nálunk kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti. Kérésének a hivatali időnkben mindenkor haladéktalanul eleget teszünk.

Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a info@swicon.hu email-címen kérhető.

A megadott adatok helyességért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

Cookie-k (Sütik)

A Swicon Zrt. weblapjai – számos más honlaphoz hasonlóan – az oldalak megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a weblap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri Társaságunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a Swicon weblapjainak használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

Társaságunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. Társaságunk az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

  • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai
  • Google Analytics szolgáltatása
  • Facebook szolgáltatása
  • LinkedIn szolgáltatása

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weblapok egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

Jogérvényesítés

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett bírósághoz fordulhat:

  • a felvilágosítás megtagadása,
  • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
  • jogainak megsértése esetén, továbbá
  • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.